jarfalla_advokatbyra

Familjerätt

Familjerätt är det område inom juridiken som rör dig som privatperson och dina nära. Familjerätt hanterar frågor som rör t.ex. sambo, äktenskap, barn och arv. 

Sambo, äktenskap, samboavtal, äktenskapsförord, bodelning

Sambo och äktenskap

Sambo

För er som är sambo eller planerar att bli sambo kan Järfälla Advokatbyrå informera er om vad ett samboförhållande innebär juridiskt för just er. Vi kan även hjälpa till att upprätta ett samboavtal. Sambo har inte någon laglig arvsrätt efter varandra, varför det kan vara bra att ta hjälp av oss för att skriva ett inbördes testamente. Vid en separation kan vi hjälpa till vid frågor kring bodelning, kvarsittningsrätt till bostad m.m.
 

Äktenskap

För er som är gifta eller planerar att gifta er kan Järfälla Advokatbyrå informera er om vad ett äktenskap innebär juridiskt för just er. Vi kan även upprätta äktenskapsförord, gåvobrev, inbördes testamente och bodelning under äktenskapet. Vid en skilsmässa kan vi hjälpa till vid ansökan om äktenskapskillnad, frågor kring bodelning, kvarsittningsrätt till bostad, underhåll m.m. 

Järfälla Advokatbyrå agerar på uppdrag av domstolen som bodelningsförrättare.

vårdnad om barn, vårdnadstvist, umgänge med barn, boende om barn

Barn

Vårdnadstvist

Vid en separation kan oenighet kring barnets boende och vårdnad om barnet uppstå. Även frågor kring umgänge och underhåll kan bli aktuella.

Järfälla Advokatbyrå har stor erfarenhet av mål kring barn, så som vårdnadstvister.  Vi kan hjälpa till med att upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Kan ni som föräldrar inte enas om vårdnad, boende eller umgänge med era gemensamma barn kan Järfälla Advokatbyrå biträda dig vid en process i domstol. Vår advokat har lång erfarenhet av vårdnadstvister och är engagerad samt specialiserad inom just detta område. 

Bouppteckning, arv, testamente, inbördes testamente

Arv

Testamente

Funderar du på vad som sker med dina tillgångar när du dör? Beroende på hur din livssituation ser ut kan det vara bra att gå igenom denna fråga och kanske även reglera i ett testamente hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Järfälla Advokatbyrå hjälper dig att upprätta ditt testamente så att det överensstämmer med din vilja och inte strider mot lag.
 

Bouppteckning och Arvskifte

När en person har avlidit ska en bouppteckning göras som bland annat visar hur den avlidnes tillgångar och skulder såg ut på dödsdagen. Järfälla Advokatbryrå hjälper till att upprätta en bouppteckning samt hålla bouppteckningsförrättning med anleding av denna. Vi ser även till att bouppteckningen skickas in till Skatteverket för registrering.  

När bouppteckningen är registrerad kan ett arvskifte ske. Det innebär att kvarlåtenskapen kan fördelas ut. Järfälla Advokatbyrå hjälper er även med att upprätta ett arvskifte om ni är överens om hur fördelningen av arvet ska ske. 
 

Arvstvist

Järfälla Advokatbyrå kan biträda dig som dödsbodelägare vid tvistigheter kring arv eller testamente. Detta både vid kontakten med motparten eller dennes ombud samt om tvisten hamnar i domstol. 

Järfälla Advokatbyrå kan även biträda dig som dödsbodelägare vid kontakten med en eventuell boutredningsman.

Järfälla Advokatbyrå agerar på uppdrag av domstolen som boutredningsman.
 

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är en fullmakt som blir gällande först när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande är ur stånd att ta tillvara sin rätt. Järfälla Advokatbyrå kan hjälpa dig att upprätta en framtidsfullmakt så att du kan känna dig trygg om behovet av en sådan skulle uppstå i framtiden.