ENSKILDA TJÄNSTERArvsrätt

Arvsrätt

Arvsrätt hanterar vad som ska ske med kvarlåtenskapen när en person har avlidit. Arvsrätten regleras enligt lag, men kan även regleras genom ett testamente om den avlidne hade upprättat ett sådant. Nedan finns exempel på vad vi kan hjälpa dig med inom arvsrätten.
Testamente

Funderar du på vad som sker med dina tillgångar när du dör?

Beroende på hur din livssituation ser ut kan det vara bra att gå igenom denna fråga och kanske även reglera i ett testamente hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas.
Sambor saknar arvsrätt mellan varandra. Det innebär att om du vill att din sambo ska ärva dig vid din bortgång behöver du upprätta ett testamente. Det är vanligt att sambor skriver ett inbördes testamente där de anger att de vill att de ska ärva varandra.

Makar har enligt lag arvsrätt efter varandra. Makar ärver varandra med fri förfoganderätt framför gemensamma barn. Finns det barn utanför äktenskapet (särkullbarn) ärver dock dessa framför efterlevande maka. Önskar du som har särkullbarn att din maka/make ska ärva dig måste du upprättat ett testamente.

Barn har enligt lag rätt till sin laglott, det innebär att du endast kan testamentera bort hälften av deras arvslott.

I ett testamente kan du ange att det som ditt barn eller annan erhåller i arv efter dig ska vara enskild egendom. Det innebär att om den som har ärvt dig separerar från sin sambo eller maka/make så kommer arvet inte att ingå vid en bodelning, utan behållas av den som har erhållit arvet efter dig.

Järfälla Advokatbyrå hjälper dig att upprätta ditt testamente så att det överensstämmer med din vilja och inte strider mot lag.

Bouppteckning och Arvskifte

När en person har avlidit ska en bouppteckning göras. En bouppteckning är en skriftlig handling som enligt lag skall redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall. I bouppteckningen ska också uppges vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar.
En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter dödsfallet. Till bouppteckningsförrättningen ska alla dödsbodelägare kallas. Efterlevande make, maka eller sambo ska också kallas. Testamentstagare ska kallas till förrättningen, d.v.s. de som enligt den avlidnes testamente har rätt till arvet. Även efterarvingar ska kallas.
Under bouppteckningsförrättningen redovisas den avlidens tillgångar och skulder, eventuella försäkringar m.m. Den person som bäst känner till dödsboets tillgångar och skulder (bouppgivaren) måste närvara vid bouppteckningsförrättningen. För övriga dödsbodelägare är deltagandet frivilligt. Av bouppteckningen ska framgå vilka som deltagit vid bouppteckningsförrättningen.
Järfälla Advokatbyrå hjälper till att upprätta en bouppteckning samt hålla bouppteckningsförrättning med anledning av denna. Vi ser även till att bouppteckningen skickas in till Skatteverket för registrering.

Arvskifte

När bouppteckningen efter den avlidne är registrerad hos Skatteverket kan dödsbodelägarna komma överens om hur tillgångarna ska fördelas efter att dödsboets eventuella skulder har betalats. Detta görs i ett arvskifte som är ett privat avtal mellan dödsbodelägarna. Om det finns ett testamente efter den avlidne måste detta vinna laga kraft innan ett arvskifte kan upprättas. Ett arvskifte ska upprättas så snart det finns fler än en dödsbodelägare.
Om den avlidne var gift eller sambo krävs det i regel en bodelning innan arvskiftet kan upprättas.
Ett arvskifte förutsätter att alla dödsbodelägare är överens om hur boet ska skiftas och avvecklas. I det fall dödsbodelägare inte kan enas om arvsfördelningen kan en särskild skiftesman utses av domstolen. Skiftesmannen kan åstadkomma ett tvångsskifte där denne bestämmer hur fördelningen ska ske mellan dödsbodelägarna.
Järfälla Advokatbyrå hjälper er med att upprätta ett arvskifte om ni är överens om hur fördelningen av arvet ska ske.

Arvstvist

Ibland uppstår det oenighet gällande den avlidnes kvarlåtenskap. Det kan vara olika anledningar till att en arvstvist uppstår. Om det finns ett testamente kan det vara otydligt eller kanske ogiltigt. Det kan också handla om att den avlidne var omgift eller levde med en ny sambo och att en konflikt då uppstår mellan den efterlevande maken/makan/sambon och särkullbarn. Kanske har den avlidne testamenterat eller gett bort egendom i gåva som inkräktar på bröstarvinges rätt till laglott.
Järfälla Advokatbyrå kan biträda dig som dödsbodelägare vid tvistigheter kring arv eller testamente. Detta både vid kontakten med motparten eller dennes ombud samt om tvisten går vidare till domstol.

Järfälla Advokatbyrå kan även biträda dig som dödsbodelägare vid kontakten med en eventuell boutredningsman.

KONTAKTA JÄRFÄLLA ADVOKATBYRÅRing, e-posta eller lämna ett meddelande till oss idag

Vi kontaktar dig


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Logga Järfälla Advokatbyrå AB
  Ynglingavägen 1, 6 tr 177 57 Järfälla Stockholm
  08-586 312 12
  info@jarfallaadvokatbyra.se

  Besök oss gärna på våra sociala medier

  LÄNKARLänkar

  GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING

  Vi är en advokatbyrå i Järfälla med inriktning på främst familjerätt och brottmål.

  Copyright © Järfälla Advokatbyrå AB 2021