GDPR

Järfälla Advokatbyrå AB:s integritetspolicy

 

Senast uppdaterad 2021-11-16

 1. Inledning
  • Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddförordningen (EU) 2016/279 ”GDPR” i kraft. Syftet är att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. För Järfälla Advokatbyrå AB (Advokatbyrån) är våra hemsidebesökares integritet viktig. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

1.2 Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

1.3   I den här integritetspolicyn anges hur Advokatbyrån, i egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Advokatbyrån anger vilka personuppgifter vi behandlar och vilka syften som ligger till grund för behandlingen. Advokatbyrån redogör även för hur du kan få tillgång till dina personuppgifter och hur du ska göra för att framställa synpunkter på behandlingen till oss.

 1. Personuppgifter vi behandlar, syften och laglig grund

2.1        Klienter, representanter för klienter, motparter, representanter för motparter, vittnen samt övriga personer med anknytning till uppdraget.

Advokatbyrån behandlar personuppgifter om dig för att kunna sköta ett uppdrag för din räkning eller för det bolag eller organisation du representerar och för att kunna utföra nödvändig jävskontroll enligt god advokatsed.

Advokatbyrån kan även komma att samla in personuppgifter från dig om du har anknytning till ett uppdrag som Advokatbyrån hanterar, exempelvis så som vittne, motpartsombud, med flera. Dina uppgifter samlas främst in från dig direkt eller från det bolag eller den organisation du representerar, alternativt från offentliga myndigheter.

TYP AV PERSONUPPGIFTER

Person- och kontaktinformation (namn, e-post, adress, telefon, e-post, personnummer (om fysisk klient eller motpart), funktion på bolaget/organisationen)

SYFTEN MED BEHANDLINGEN

Behandlingen är nödvändig att kunna administrera uppdraget, för att kunna genomföra nödvändig jävs- och, i förekommande fall penningtvättskontroll. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagkrav, exempelvis bokföringsskyldighet och arkiveringsskyldighet. Ibland kan behandlingen vara nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

LAGLIG GRUND

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med klient (om fysisk sådan) alternativt för att kunna fullgöra en laglig förpliktelse som åvilar Advokatbyrån. Advokatbyrån har även ett berättigat intresse av att kunna fullgöra avtal med klient och administrera affärsrelationen med klienten (intresseavvägning). Advokatbyrån har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra bolaget och dess tjänster (intresseavvägning). Behandlingen är nödvändig för att möjliggöra marknadsföring och kommunikation med klienter och/eller representanter från klienter.

2.2        Representanter för bolag, organisation eller myndighet

Advokatbyrån behandlar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett bolag, organisation eller myndighet. Dina uppgifter samlas ofta in från dig direkt eller från det bolag, organisation eller myndighet du representerar.

TYP AV PERSONUPPGIFTER

Person- och kontaktinformation (namn, e-post, adress, telefon, e-post, funktion på bolaget/organisationen/myndigheten)

SYFTEN MED BEHANDLINGEN

Behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera med bolaget, organisationen eller myndigheten kring administration och utförande av tjänster, leverans av varor, tekniska frågor m.m. Uppfylla lagkrav, exempelvis bokföringsskyldighet.

LAGLIG GRUND

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med bolaget, organisationen eller myndigheten. Advokatbyrån har ett berättigat intresse av att fullgöra avtal och administrera affärsrelationen med bolaget/organisationen/myndigheten (intresseavvägning). Behandlingen är nödvändig för att uppfylla bolagets lagliga förpliktelser.

2.3       Personer som kontaktar Advokatbyrån spontant

 

TYP AV PERSONUPPGIFTER

Person- och kontaktinformation så som namn, titel, adress, e-post och telefonnummer.

SYFTEN MED BEHANDLINGEN

I syfte att möjliggöra och underlätta kommunikation med potentiella klienter, leverantörer, samarbetspartners, kursdeltagare och övriga intressenter.

LAGLIG GRUND

Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att kunna kommunicera med potentiella klienter, leverantörer, samarbetspartners, kursdeltagare och övriga intressenter (intresseavvägning).

2.4      Personer som söker anställning eller praktik hos oss

 

TYP AV PERSONUPPGIFTER

Kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer, e-post, cv och eventuellt personligt brev.

SYFTEN MED BEHANDLINGEN

För att kunna fullgöra bolagets rekryteringsbehov.

LAGLIG GRUND

Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att rekrytera rätt personal till bolaget (intresseavvägning).

 

 1. Här samlar Advokatbyrån in dina personuppgifter

Advokatbyrån behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit till oss när du tar kontakt med oss. Vi kan även inhämta uppgifter från offentliga register.

 1. Advokatbyrån kan dela dina uppgifter

Advokatbyrån kan komma att dela information med betrodda tjänsteleverantörer som hjälper oss att med vår webbplats och hanterar bokföring och löneadministration. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om vi finner det nödvändigt p.g.a. lagstadgade krav eller myndighetsbeslut eller då det inom ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

 1. Advokatbyråns användning av cookies

 

5.1 Advokatbyråns hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som Advokatbyrån lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Hur länge Advokatbyrån sparar dessa uppgifter beror på vilken cookie som satts i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar tills du tar bort dem eller utgångsdatumet har passerat. Sessionscookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator så länge du är inne på vår hemsida. Vill du ha mer information om detta, vänligen kontakta Advokatbyrån.

 • Nedan anges namnen på de kakor som Advokatbyrån använder på vår hemsida och de syften som de används för:

Advokatbyrån använder Google Analytics och Adwords på jarfallaadvokatbyra.se för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan, spårar användare när de bläddrar på hemsidan, förbättrar hemsidans användbarhet, analyserar användningen av hemsidan, administrerar hemsidan, förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet, anpassar hemsidan för varje användare.

 • De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;

i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och

i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

5.4 Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

 1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835);
 2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
 3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

5.5       En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara i din dator eller på den enhet du surfar på. Advokatbyrån marknadsför våra tjänster genom att målinrikta annonser till dig på andra hemsidor, för att därigenom kunna visa dig ett så relevant innehåll som möjlighet. Vi använder oss av tjänster som till exempel Google Ads för att kunna göra detta.

5.6       Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du göra en inställning i din webbläsare.

5.7       Hur länge Advokatbyrån sparar dessa uppgifter beror på vilken cookie som satts i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar tills du tar bort dem eller utgångsdatumet har passerat. Sessionscookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator så länge du är inne på Advokabyråns hemsida. Vill du ha mer information om detta, vänligen kontakta oss.

 1. Överföring till tredjeland

Advokatbyrån behandlar enbart dina personuppgifter inom EU/EES, dvs. personuppgifter överförs inte till tredje land.

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för vilka personuppgifterna behandlas. Vissa personuppgifter sparas i tio år, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån enligt god advokatsed. Andra personuppgifter sparas så länge det behövs för att kunna fullgöra lagstadgade bestämmelser, exempelvis enligt bokföringslagen. Övriga personuppgifter gallras ur när vi inte längre behöver dessa för ändamålet de behandlades för.

 

8        Dina rättigheter

Oavsett vilka personuppgifter vi har sparat om dig ska du alltid ha kontroll över dina egna personuppgifter. Därför har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter:

8.1      Rätt till tillgång och insyn (”registerutdrag”) – Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den information vi har om dig.

8.2       Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig rättad.

8.3       Rätt att bli glömd – Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Om uppgifterna är sparade pga. lagstadgad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt till radering.

8.4       Rätt till begränsning – Du har rätt att begränsa fortsatt behandling, exempelvis om du ifrågasätter om behandlingen är laglig.

8.5       Rätt till dataportabilitet – dvs. rätt att få vissa av dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.

8.6       Rätt att göra invändningar – Du har alltid rätt att när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat. Du har rätt att invända mot sådan behandling av personuppgifter som grundas på en intresseavvägning.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 1. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy vid behov. Du bör regelbundet besöka webbplatsen för att erhålla den senaste versionen.

Logga Järfälla Advokatbyrå AB
Ynglingavägen 1, 6 tr 177 57 Järfälla Stockholm
08-586 312 12
info@jarfallaadvokatbyra.se

Besök oss gärna på våra sociala medier

LÄNKARLänkar

GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING

Vi är en advokatbyrå i Järfälla med inriktning på främst familjerätt och brottmål.

Copyright © Järfälla Advokatbyrå AB 2021