Hem Rättsområden Dokument och avtal
Järfälla Advoklatbyrå

Dokument och avtal

En brödtext här.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Välj område för mer information

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar där ni tillsammans överenskommer hur en fördelning av era tillgångar ska göras vid en bodelning. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt behöver det registreras hos Skatteverket. Viktigt att tänka på är att ett äktenskapsförord gäller vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad och även vid bodelning på grund av dödsfall.

För många kan det kännas oromantiskt att diskutera juridiska frågor inför eller under ett äktenskap. Det är dock viktigt att föra ämnet äktenskapsförord på tal eftersom det fyller flera funktioner. Det ger er möjlighet att undvika framtida bråk och kan även skapa en trygghet då ni kan bestämma vad som ska ingå vid en framtida bodelning mellan er. 

Järfälla Advokatbyrå AB kan hjälpa till med att upprätta ett äktenskapsförord.

Samboavtal

Ett samboavtal är ett skriftligt avtal mellan sambor. Sambor kan i ett samboavtal avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis. I ett samboavtal kan samborna reglera hur den gemensamma bostaden och bohaget som är införskaffat för gemensamt bruk ska fördelas vid en framtida bodelning.

Viktigt att tänka på är att ett samboavtal gäller vid bodelning på grund av samboförhållandets upphörande och även vid bodelning på grund av dödsfall.

För många kan det kännas oromantiskt att diskutera juridiska frågor inför eller under ett samboförhållande. Det är dock viktigt att föra ämnet samboavtal på tal eftersom det fyller flera funktioner. Det ger er möjlighet att undvika framtida bråk och kan även skapa en trygghet då ni kan bestämma vad som ska ingå vid en framtida bodelning mellan er. 

Järfälla Advokatbyrå AB kan hjälpa till med att upprätta ett samboavtal.

Gåvobrev

Ett gåvobrev upprättas i samband med att en gåva ges bort och är ett bevis på att en sådan transaktion skett. Önskar du överlåta en gåva till någon är det lämpligt att upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev är ett dokument som styrker en persons vilja att ge bort någonting till annan. Är gåvan värdefull ger ett gåvobrev en trygghet och gåvogivaren har även en möjlighet att reglera överlåtelsen genom att förelägga den med villkor, såsom att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom m.m.

Vid gåva som utgör lös egendom finns inga formkrav för hur gåvobrevet ska se ut. Gäller det en gåva mellan makar krävs det dock att gåvan registreras hos Skatteverket för att den ska bli giltig gentemot gåvogivarens borgenärer.

Vid gåva av fastighet eller bostadsrätt finns vissa formkrav som behöver vara uppfyllda för att gåvan ska vara giltig. Först och främst är det krav på skriftlighet och av gåvobrevet ska det framgå uppgifter om det som ska överlåtas. För att gåvan ska anses juridiskt giltig krävs att både gåvogivaren och gåvotagaren signerar handlingen. Vid gåva av fastighet ska även två vittnen bevittna gåvogivarens underskrift och ansökan om lagfart ska skickas in till Lantmäteriet. Rör det en fastighet som ska överlåtas som en gåva mellan makar ska registrering av gåvobrevet ske hos Skatteverket innan ansökan om lagfart skickas in till Lantmäteriet.

Järfälla Advokatbyrå kan hjälpa till med att upprätta ett gåvobrev samt vid behov registrera detta och söka lagfart.

Framtidsfullmakt

Du som privatperson kan ge någon annan en framtidsfullmakt som träder i kraft om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta.

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig. För att upprätta en framtidsfullmakt behöver du ha fyllt 18 år och själv kunna ta hand om dina angelägenheter.

Det är personen som har fullmakten som avgör när den ska börja gälla. Detta gäller inte om det i fullmakten har bestämts att ikraftträdandet ska prövas av domstol eller fullmaktshavaren annars begär en sådan prövning.

Fullmakten måste vara undertecknad av dig själv och bevittnad av två personer. Den person du ger fullmakten till får inte bevittna fullmakten.

Järfälla Advokatbyrå kan hjälpa dig att upprätta en framtidsfullmakt så att du kan känna dig trygg om behovet av en sådan skulle uppstå i framtiden.

Testamente

Funderar du på vad som sker med dina tillgångar när du dör?

 

Beroende på hur din livssituation ser ut kan det vara bra att gå igenom denna fråga och kanske även reglera i ett testamente hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas.

Sambor saknar arvsrätt mellan varandra. Det innebär att om du vill att din sambo ska ärva dig vid din bortgång behöver du upprätta ett testamente. Det är vanligt att sambor skriver ett inbördes testamente där de anger att de vill att de ska ärva varandra.

 

Makar har enligt lag arvsrätt efter varandra. Makar ärver varandra med fri förfoganderätt framför gemensamma barn. Finns det barn utanför äktenskapet (särkullbarn) ärver dock dessa framför efterlevande maka. Önskar du som har särkullbarn att din maka/make ska ärva dig måste du upprättat ett testamente.

 

Barn har enligt lag rätt till sin laglott, det innebär att du endast kan testamentera bort hälften av deras arvslott.

 

I ett testamente kan du ange att det som ditt barn eller annan erhåller i arv efter dig ska vara enskild egendom. Det innebär att om den som har ärvt dig separerar från sin sambo eller maka/make så kommer arvet inte att ingå vid en bodelning, utan behållas av den som har erhållit arvet efter dig.

 

Järfälla Advokatbyrå hjälper dig att upprätta ditt testamente så att det överensstämmer med din vilja och inte strider mot lag.

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett dokument som reglerar en skuld mellan den som lånar ut pengar till någon (en borgenär) och den som lånar pengar av någon (en gäldenär).

Ett skuldebrev ska ange det belopp som skulden avser, återbetalningstid och eventuell ränta och säkerhet. Med ett skuldebrev minskar du risken för tvister som kan uppstå med anledning av ett skuldförhållande. Ett skuldebrev behöver inte bevittnas för att vara giltigt. Bevittning kan dock vara bra för det fallet att tvist uppstår där ena parten påstår att underskrifterna inte är äkta.

Ett skuldebrev kan upprättas när någon lånar ut pengar till någon annan. Det kan även användas om exempelvis ett par köper en bostad tillsammans och båda står på lånet och kontraktet men en har betalat mer i kontantinsats. Då kan skuldebrevet säkerställa att den som har betalat mer får tillbaka pengarna vid en framtida separation. Det är dock viktigt att komplettera ett sådant skuldebrev med ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. Utan ett samboavtal eller ett äktenskapsförord ska nämligen egendomen delas lika vid en bodelning, vilket innebär att skuldebrevet inte får den effekt som avses.