Hem Rättsområden Familjerätt Arvsrätt
Familjerätt

Arvsrätt

En brödtext här.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Välj område för mer information

Testamente

Frågor som rör barn ska avgöras utifrån vad som är bäst för barnet. I Sverige utgår man ifrån att det oftast är bäst för barnet att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet så länge båda föräldrarna är lämpliga samt att de kan samarbeta i frågor rörande barnet. Det finns dock omständigheter som gör att huvudprincipen frångås. Dessa är när en förälder är olämplig som vårdnadshavare eller om en föräldrarna inte kan samarbeta på ett sätt som innebär att barnets behov sätts främst och när de inte kan ta ett gemensamt ansvar om barnet.

Olämplighet

Olämplighet kan vara när en förälder har ett missbruk, är förhindrad att ta adekvata beslut i barnets liv på grund av sjukdom eller om en förälder utsatt barnet eller den andra föräldern för våld.

Samarbetssvårigheter

Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. Det betyder inte att föräldrarna alltid måste ha samma åsikt i frågor kring barnet men att föräldrarna kan hantera sina delade uppfattningar utan att det drabbar barnet. Vid bedömningen ska fästas vikt vid förälderns förmåga att sätta barnets behov främst och förälderns verkan för att föräldrarna tillsammans ska kunna ta ett gemensamt ansvar om barnet.

Om föräldrarna har djupgående samarbetssvårigheter eller bristande kommunikation eller om någon av föräldrarna är att anses som olämplig genom fysisk eller psykiska ohälsa, kriminalitet, att våld utövats mot den andre föräldern eller barnet samt om det finns en risk att barnet kommer att bortföras kan det i stället vara lämpligt att en av föräldrarna har ensam vårdnad.

Bouppteckning

Barnet kan bo hos en förälder eller bo växelvis hos föräldrarna. När ett barn bor hos en av sina föräldrar har den oftast rätt till umgänge med den föräldern som den inte bor tillsammans med.

Ett barns boende kan regleras på två sätt för att vara juridiskt bindande, antingen genom ett av socialnämnden godkänt avtal eller genom en dom meddelad av domstol.

Arvskifte

Det är i de flesta fall bra om föräldrarna försöker lösa tvisten själva eller med hjälp av kommunen där de bor. Ofta är det en avdelning som kallas familjerätten som kan erbjuda samarbetssamtal för att lösa konflikten. Kontakten med familjerätten är frivillig och sker på eget initiativ. Familjerätten är en bra väg för att komma överens i frågor som handlar om barn. Samtal vid familjerätten är kostnadsfria. Om föräldrarna är överens kan de skriva ett avtal och låta socialnämnden godkänna detta. Önskar föräldrarna hjälp med att upprätta ett avtal kan de få hjälp med detta av familjerätten. Det är viktig att känna till att familjerätten inte står på någon av föräldrarnas sida och att de inte kan besluta i frågor där föräldrarna är oense.

Samarbetssamtal via familjerätten är dock sällan att föredra om den ena föräldern har utsatt den andra föräldern för våld.

Arvstvist

Kan föräldrarna inte enas behöver de vända sig till en domstol (tingsrätten där barnet har sin hemvist) för att få prövat vad som är bäst för barnet.

Sedan den 1 mars 2022 ska föräldrarna som huvudregel ha besökt familjerätten för informationssamtal innan en ansökan om stämning kan inges till tingsrätten. Informationssamtalet ska ge föräldrarna relevant information som syftar till att de ska hitta en lösning som är bäst för barnet. Vid behov kan föräldrarna erbjudas samarbetssamtal eller vägledas till stöd och hjälp. Om föräldrarna inte kan enas utfärdas ett samtalsintyg för informationssamtal som sedan ska ges in till tingsrätten vid ansökan om stämning.

En vårdnadstvist, tvist om barns boende eller tvist gällande umgänge med barn inleds i domstolen genom att en av föräldrarna lämnar in en stämningsansökan (stämmer den andra föräldern) och yrkar på ensam vårdnad om barnet, boendet om barnet och/eller umgänge med barnet. Efter att stämningsansökan lämnats in med de yrkanden som finns så får motparten möjlighet att ge in sitt svaromål (ett skriftligt svar på stämningsansökan) med sin inställning och eventuella genstämning (där egna yrkanden framställs).

Domstolen uppdrar även ofta åt socialtjänsten genom familjerätten att inkomma med ett så kallat snabbyttrande där de håller samtal med parterna och barnet (om barnet är i sådan ålder och mognad att denne kan berätta om sin situation). Därefter bokas ett sammanträde in i tingsrätten, en så kallad muntlig förberedelse. Syftet med en muntlig förberedelse är att se om parterna kan enas tillfälligt eller slutligt i målet. Kan parterna inte enas kan tingsrätten fatta ett interimistiskt beslut som gäller fram till dess att parterna kommer överens om annat och denna överenskommelse har godkänts av socialnämnden, eller om tingsrätten beslutar om annat. Det kan hållas flera muntliga förberedelser i ett mål.

Om parterna inte lyckas komma överens kan det finnas skäl att inhämta en utredning i målet. Tingsrätten ger då familjerätten i uppdrag att utreda de tvista frågor som finns, vilka kan vara vårdnad om, boende och/eller umgänge med barnet. En sådan utredning genomförs genom att enskilda samtal hålls med föräldrarna och ofta även barnet. Där det är möjligt sker hembesök där föräldrarna observeras tillsammans med barnet. Registerkontroller görs och det kan även hållas samtal med olika referenspersoner såsom förskole- och skolpersonal eller annan för barnet betydelsefull person. När allt material har inhämtats görs en analys och bedömning av som har kommit fram under utredningen. Därefter ges, utifrån vad utredarna anser vara bäst för barnet, ett förslag på hur tingsrätten bör meddela dom i målet. En utredning pågår vanligtvis mellan fyra och sex månader.

Om parterna inte kommer överens under målets gång så avslutas målet med en huvudförhandling där föräldrarna, vittnen och eventuella sakkunniga hörs samt där den skriftliga bevisningen presenteras. Därefter meddelar tingsrätten en slutlig dom, vilket oftast tar två veckor efter avslutad förhandling.

Är en förälder missnöjd med domen kan den överklaga denna till hovrätten inom tre veckor från det att domen meddelades. Det krävs dock prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt.

Advokat Annica Boudin har stor erfarenhet av tvister gällande barn. Hon företräder dig som förälder i mål rörande vårdnad om barn, boende om barn och/eller umgänge med barn. Byrån erbjuder dig en gratis kortare rådgivning per telefon där du kan få råd och hjälp gällande hur du kan gå vidare med ditt ärende.