Hem Rättsområden LVU
Järfälla Advokatbyrå

LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, reglerar tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år och i vissa fall av unga under 20. Grunderna för omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna vårdslösa beteende.

Bristfälliga hemförhållanden

Med bristfälliga hemförhållanden avses att hemförhållanden är så svåra att de har en menlig inverkan på den unges hälsa och utveckling. Det kan t.ex. vara att det förekommer vanvård, missbruksproblem eller fysisk eller psykisk misshandel. Detta kan leda till att en flytt av den unge bedöms vara det enda alternativet för att ge denne en chans till en bättre framtid.

Den unges egna beteende

Den unges egna beteende kan också ligga till grund för ett omhändertagande. Det kan vara frågan om att den unge har ett påtagligt destruktivt beteende, till exempel har en pågående kriminell livsstil eller har ett missbruk. I dessa fall kan socialnämnden göra bedömningen att det enda sättet för den unge att bryta det destruktiva beteendet är att få vård någon annanstans än där den denne vanligtvis vistas.

Vårdens utövande

Vården kan ske i så kallade Familjehem eller behandlingshem. Sker vården i ett familjehem vistas den unge i en familj. Ett behandlingshem är i stället yrkesverksamma organisationer som har som har till syfte att erbjuda såväl boende som behandling för den unge. Det finns olika typer av behandlingshem med olika inriktningar. Dessa erbjuder olika typer av behandlingar beroende på vilken problematik den unge har.

När ett LVU initieras

Ett omhändertagande med stöd av LVU kan initieras på olika sätt. Det kan vara en förälder eller båda föräldrarna som vänder sig till socialnämnden själva för att få hjälp att hjälpa sitt barn. Ett omhändertagande med stöd av LVU kan även ske genom att Socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande och ansöker om beredande av vård enligt LVU hos Förvaltningsrätten. Där prövas sedan behovet av ett omhändertagande och en placering på behandlingshem eller familjehem.  Förvaltningsrättens beslut fattas efter att muntlig förhandling har ägt och samtliga berörda parter fått möjlighet att komma till tals.

I största möjliga mån ska socialnämnden samarbeta med föräldrarna för att komma fram till lösningar och behandlingsformer som samtliga berörda parter kan acceptera och arbeta efter.

Offentligt biträde

Advokat Annica Boudin företräder såväl barn som föräldrar vid process gällande LVU.

Sedan den 1 mars 2021 gäller särskilda krav för den som ska förordnas som offentligt biträde för den unge i LVU-mål. Endast den får förordnas som på grund av sina kunskaper, erfarenheter och i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget. Advokat Annica Boudin anses enligt Förvaltningsrätten i Stockholm som lämplig att åta sig uppdrag som offentligt biträde för barn och unga i mål om LVU.

Den som har rätt till ett offentligt biträde har rätt att själv välja vilket ombud som denne önskar.  Önskemålet ska framställas till Förvaltningsrätten och detta bör ske så snart målet påbörjas för att undvika att annat ombud utses. Advokatens arbete ersätts av staten.